Privacyverklaring

Naam en contactgegevens

Mijn bedrijf, Wendolien Krul Muziek, gevestigd aan Wilsonstraat 165, 2131PP Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bedrijfsnaam:Wendolien Krul Muziek
Adres:Wilsonstraat 165
2131PP Hoofddorp
Telefoonnummer:06-46226228
E-mail:hello@wendolienkrul.nl
KvK:85317683

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wendolien Krul Muziek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als Wendolien Krul Muziek ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens op de Contact-pagina.

Persoonsgegevens

Ik verwerk (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 1. Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
 2. Voor- en Achternaam
 3. Adresgegevens
 4. KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
 5. E-mailadres
 6. Telefoonnummer
 7. Social media accountnamen
 8. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)

Deze persoonsgegevens heb ik verkregen omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt en/of omdat u gebruikt maakt van mijn diensten. Deze persoonsgegevens kan ik ook uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen (social media) verkregen hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@wendolienkrul.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Doeleinden

Ik verwerk jouw persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de AVG en UAVG mag en voor de doelen die hieronder worden beschreven:

 • Contact met u te kunnen opnemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van mijn diensten;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het voeren van een correcte administratie voor de Belastingdienst.

Contactformulier website

Via het contactformulier kunt u vragen aan mij stellen. Ik vraag u uw naam en e-mailadres in te vullen zodat ik uw vraag kan beantwoorden.

Facturatie

Als u mij een opdracht hebt gegeven, verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Daarnaast zie ik bij de betaling van welke rekening dat komt en de naam van de rekeninghouder. Voor offertes, facturen en betaalgegevens bestaat een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wendolien Krul Muziek neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wendolien Krul Muziek tussen zit.

Bewaartermijn

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Contact

Heeft u contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, het contactformulier op de website, WhatsApp of social media, dan heb ik van u gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op uw bericht aan mij.

Facturatie

Uw voor- en achternaam, adresgegevens en bankrekeningnummer bewaar ik 7 jaar in mijn administratie. (grondslag: wettelijke verplichting).

Overeenkomsten

Uw voor- en achternaam, uw telefoonnummer en e-mailadres bewaar ik, zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, in mijn mailaccount en adressenboek (grondslag: overeenkomst). Wanneer de relatie officieel beëindigd is of wij gedurende een periode van twee jaar geen contact hebben gehad, verwijder ik deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik deel uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Ik deel uw gegevens met de volgende derden, waaronder mijn verwerkers:

 • Hosting van mijn website;
 • WordPress;
 • Boekhoudprogramma;
 • Mailservers;
 • Telefoondiensten;
 • Betaaldiensten.

Doorgifte derde landen

Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookiebeleid

Voor het gebruik van Cookies verwijs ik u graag door naar mijn Cookiebeleid.

Beveiliging van uw gegevens 

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@wendolienkrul.nl.

Uw Rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens van u, waarover ik beschik, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar hello@wendolienkrul.nl.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact via de Contact-pagina.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 01-08-2022.